Skip to content

استارتر پنیر سفید بلغاری LBB CM

استارترهای مخصوص پنیر سفید شامل ترکیبی از باکتری های خاص میباشد که از پنیرهای سنتی خانگی بلغارستان جداسازی شده اند.

میکرو ارگانیزم های ویژه موجود در این استارترها بر پایه پارامترهایی نظیر مدت زمان رسیدن اسیدیته، فعالیت پروتئولیتیک، تولید آروما و مقاومت به فاژ انتخاب شده اند.

در عملکرد استارترهای پنیر سفید LBB زمان رسیدن مناسب، فرایند مناسب رسیدن بدون ایجاد طعم تلخی پپتیدی، عطر و طعم ویژه، بافت مناسب و ماندگاری نسبتاً طولانی تضمین کیفی گردیده است.