Skip to content

استارتر پنیر زرد و پروسس LBB YC

LBB طبقه بندی بسیار متنوعی از استارترها را برای انواع پنیرهای زرد و پروسس پیشنهاد میدهد. تنوع باکتری های ترکیب شده از گونه های باکتریایی مختلف موجود در این استارترها، امکان انتخاب بر اساس نوع تکنولوژی به کار رفته در تولید پنیر را به تولید کننده ها می دهد. گونه های باکتریایی موجود در این استارترها بر اساس ویژگی های مهم تکنولوژی مرتبط با تولید انواع پنیر شامل: (مدت زمان رسیدن، خاصیت پروتئولیتیک، تلورانس بالابردن غلظت  نمک، تولید عطر و طعم و مقاومت به فاژ) جداسازی و انتخاب شده اند.این پروسه انتخاب زمان متوسط پروسس محصول، رسیدن مناسب بافت بدون تولید مزه تلخی  و شکل گیری عطر و طعم و بافت مناسب را تضمین میکند.