Skip to content

استارتر ماست و دوغ MIX LBB R

استارتر کالچر ترموفیل MIX LBB R منحصرا جهت تولید ماست ست و همزده و دوغ ایرانی

  • طراحی و فرموله شده مناسب با ذائقه ایرانی و شرایط تولید محصول در ایران
  • ترکیب شده از باکتری های لاکتیکی ترموفیل Termophillus & Bulgaricus
  • موثر در تولید بافت و عطر و آرومای بسیار مطبوع
BLL2final