Skip to content

آنزیم ترانس گلوتامیناز نان

آرد و نان و محصولات مرتبط ، از غذاهای اصلی بوده واز این رو کیفیت آن همواره مورد توجه و اهمیت می باشد.

آنزیم ترانس گلوتامیناز، از مواد طبیعی و عناصر زنده  تشکیل شده که استفاده از آن در صنعت آرد و نان  فواید زیر را به همراه دارد.

  • کاهش ضخامت خمیر نان و آسان شدن پخت
  • افزایش حجم محصول
  • ایجاد تخلخل و تردی بافت محصول
  • تأخیر بیاتی و افزایش ماندگاری نان
  • دوز مصرف پایین و صرفه اقتصادی